สองทิศ ร. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดตรัง”. วารสารโรคเอดส์, ปี 31, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, น. 142-53, doi:10.14456/taj.2019.11.