วารสารโรคเอดส์. “วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565”. วารสารโรคเอดส์, ปี 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, น. 70-143, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/257968.