จิรวัฒนะไพศาล ธ. “ผลของสารสกัด THC จากกัญชาต่อความเจริญอาหาร ภูมิคุ้มกันชนิด CD4 และปริมาณไวรัสเอชไอวี ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์”. วารสารโรคเอดส์, ปี 35, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 52-59, doi:10.14456/taj.2023.5.