ลำใย ส., ปันคำ ท., วงค์กัญญา ร., บาริศรี ศ., พุทธเจริญ โ., สุภารักษ์ ส., อุ่นผล เ., ธรรมชาติ น., และ โรจนวิวัฒน์ อ. “การพัฒนาขั้นตอนการศึกษาการใช้งานชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองสำหรับประกอบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย”. วารสารโรคเอดส์, ปี 35, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 69-85, doi:10.14456/taj.2023.7.