สมแวง อ., พึ่งสำราญ ด., พันพึ่ง ส., ดาราวุฒิมาประกรณ์ น., และ สกุลทักษิณ พ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศ”. วารสารโรคเอดส์, ปี 35, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 86-100, doi:10.14456/taj.2023.8.