ปฐวีศรีสุธา ป. “การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคซิฟิลิสในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ในโรงพยาบาลศูนย์ระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564”. วารสารโรคเอดส์, ปี 35, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 101-12, doi:10.14456/taj.2023.9.