[1]
วโรดมวิจิตร ด. , แย้มวงษ์ ป., หงสประภาส .ป., จิตตวัฒนรัตน์ ก., อังคทะวานิช จ., พิศประเสริฐ ว., วิชานศวกุล ศ., เตชะวณิช ส., รัตนชัยวงศ์ ส., อึงพินิจพงศ์ ว., พรรณเชษฐ์ ป., ชัยนาม ก., จิวากานนท์ ศ., ฉัตรานุกูลชัย ป., วีรเธียร ก., รุ้งพราย ด., อิ่มเอิบสิน น., แก้วถนอม ส., พิชิตไชยพิทักษ์ อ., พราหมณสุทธิ์ บ., ตั้งเสริมวงศ์ ธ. และ ศุภสินธุ์ อ. 2019. คำแนะนำการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 ตอนที่ 2: การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร (คำแนะนำที่ 5-10). Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 27, 2 (ธ.ค. 2019), 8–38.