[1]
วโรดมวิจิตรด., แย้มวงษ์ป., หงสประภาสป., จิตตวัฒนรัตน์ก., อังคทะวานิชจ., พิศประเสริฐว., วิชานศวกุลศ., เตชะวณิชส., รัตนชัยวงศ์ส., อึงพินิจพงศ์ว., พรรณเชษฐ์ป., ชัยนามก., จิวากานนท์ศ., ฉัตรนุกูลชัย (ฉันทวศินกุล)ป., วีรเธียรก., รุ้งพรายด., อิ่มเอิบสินน., แก้วถนอมส., พิชิตไชยพิทักษ์อ., พราหมณสุทธิ์บ., ตั้งเสริมวงศ์ธ. และ ศุภสินธุ์อ. 2019. คำแนะนำการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 ตอนที่ 1: การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร (คำแนะนำที่ 1-4). Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 27, 1 (มิ.ย. 2019), 10-38.