[1]
ชัยนาม ก. 2020. การเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัสและการรับประทานอาหารในผู้สูงอายุ. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 28, 1 (มิ.ย. 2020), 64–74.