[1]
รัตนชัยวงศ์ ส. 2020. การใช้ปริมาตรตกค้างในกระเพาะอาหารในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 23, 1 (มิ.ย. 2020), 15–22.