[1]
ธานี ป. 2020. ภาวะเจ็บป่วยวิกฤตเรื้อรัง. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 23, 3 (มิ.ย. 2020), 18–24.