[1]
บุณยสนธิกุล ก. 2020. กรณีศึกษาภาวะขาดทองแดง. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 23, 3 (มิ.ย. 2020), 36–41.