[1]
โรจน์ยินดีเลิศ ว., เตชะวณิช ส. และ วีรเธียร ก. 2020. ผลของสูตรอาหารทางสายยางที่มีฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาลกับการเกิดภาวะถ่ายเหลว. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 24, 3 (ก.ค. 2020), 24–34.