[1]
ลักขณานุรักษ์ น. 2020. แนวทางการดูแลรักษาภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยตับแข็ง. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 26, 2 (ส.ค. 2020), 1–9.