[1]
รัตนชัยวงศ์ ส. 2020. สรุปความคิดรวบยอดเรื่องแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 26, 3 (ส.ค. 2020), 1–9.