[1]
นันท์ธนะวานิช พ. 2020. Functional Milk. นม (ทางเลือก) นี้ดีหรือไม่. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 26, 3 (ส.ค. 2020), 10–15.