[1]
พราหมณสุทธิ์ บ. และ ตระกูลฮุน ว. 2020. แนวทางปฏิบัติการประเมินภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วย (ผู้ใหญ่) ด้วยแบบฟอร์ม NT2013. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 28, 2 (ธ.ค. 2020), 1–15.