[1]
จิวากานนท์ศ., วโรดมวิจิตรด., ศุภสินธุ์อ., ฉัตรานุกูลชัยป., พิศประเสริฐว., นงนุชอ., ตรองตระกูลก., เกียรติสุนทรไ., ปโชติการช., รุ้งพรายด., วิชานศวกุลศ., ลิ้มคุณากูลจ., เติมพรเลิศน., กิตติสกุลนามป., เตชะวณิชส., เหล่าเจริญเกียรติอ., บุญภัทรรักษาจ., บุญกาญจน์น., กล้ายประยงค์ป. และ แก้วถนอมส. 2020. คำแนะนำแนวทางเวชปฏิบัติโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2561. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด. 28, 2 (ธ.ค. 2020), 18-67.