(1)
วโรดมวิจิตร ด. .; แย้มวงษ์ ป.; หงสประภาส . ป.; จิตตวัฒนรัตน์ ก.; อังคทะวานิช จ.; พิศประเสริฐ ว.; วิชานศวกุล ศ.; เตชะวณิช ส.; รัตนชัยวงศ์ ส.; อึงพินิจพงศ์ ว.; พรรณเชษฐ์ ป.; ชัยนาม ก.; จิวากานนท์ ศ.; ฉัตรานุกูลชัย ป.; วีรเธียร ก.; รุ้งพราย ด.; อิ่มเอิบสิน น.; แก้วถนอม ส.; พิชิตไชยพิทักษ์ อ.; พราหมณสุทธิ์ บ.; ตั้งเสริมวงศ์ ธ.; ศุภสินธุ์ อ. คำแนะนำการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 ตอนที่ 2: การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร (คำแนะนำที่ 5-10). Thai JPEN 2019, 27, 8-38.