(1)
ชัยนาม ก. การเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัสและการรับประทานอาหารในผู้สูงอายุ. Thai JPEN 2020, 28, 64-74.