(1)
รัตนชัยวงศ์ ส. การใช้ปริมาตรตกค้างในกระเพาะอาหารในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต. Thai JPEN 2020, 23, 15-22.