(1)
ธานี ป. ภาวะเจ็บป่วยวิกฤตเรื้อรัง. Thai JPEN 2020, 23, 18-24.