(1)
บุณยสนธิกุล ก. กรณีศึกษาภาวะขาดทองแดง. Thai JPEN 2020, 23, 36-41.