(1)
พิศประเสริฐว. ardet-iedl yndrome. Thai JPEN 2020, 24, 18-23.