(1)
โรจน์ยินดีเลิศ ว.; เตชะวณิช ส.; วีรเธียร ก. ผลของสูตรอาหารทางสายยางที่มีฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาลกับการเกิดภาวะถ่ายเหลว. Thai JPEN 2020, 24, 24-34.