(1)
เตชะวณิช ส. อาหารฮาลาล. Thai JPEN 2020, 26, 45-48.