(1)
ลักขณานุรักษ์ น. แนวทางการดูแลรักษาภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยตับแข็ง. Thai JPEN 2020, 26, 1-9.