(1)
รัตนชัยวงศ์ ส. สรุปความคิดรวบยอดเรื่องแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย. Thai JPEN 2020, 26, 1-9.