(1)
นันท์ธนะวานิช พ. Functional Milk...นม (ทางเลือก) นี้ดีหรือไม่. Thai JPEN 2020, 26, 10-15.