(1)
พราหมณสุทธิ์ บ.; ตระกูลฮุน ว. แนวทางปฏิบัติการประเมินภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วย (ผู้ใหญ่) ด้วยแบบฟอร์ม NT2013. Thai JPEN 2020, 28, 1-15.