(1)
วีรเธียร ก. . เคล็ดลับในการเตรียมอาหารปั่นผสม. Thai JPEN 2021, 29, 48-52.