วโรดมวิจิตรด., แย้มวงษ์ป., หงสประภาสป., จิตตวัฒนรัตน์ก., อังคทะวานิชจ., พิศประเสริฐว., วิชานศวกุลศ., เตชะวณิชส., รัตนชัยวงศ์ส., อึงพินิจพงศ์ว., พรรณเชษฐ์ป., ชัยนามก., จิวากานนท์ศ., ฉัตรนุกูลชัย (ฉันทวศินกุล)ป., วีรเธียรก., รุ้งพรายด., อิ่มเอิบสินน., แก้วถนอมส., พิชิตไชยพิทักษ์อ., พราหมณสุทธิ์บ., ตั้งเสริมวงศ์ธ., & ศุภสินธุ์อ. (2019). คำแนะนำการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 ตอนที่ 1: การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร (คำแนะนำที่ 1-4). hai PEN วารสารโภชนบำบัด, 27(1), 10-38. ืบค้น จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242061