พิศประเสริฐว. (2020). Bardet-Biedl Syndrome. hai PEN วารสารโภชนบำบัด, 24(3), 18-23. ืบค้น จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/243112