รัตนชัยวงศ์ ส. แนวทางการสืบค้นเพื่อหาสาเหตุของภาวะสูญเสียโปรตีนทางลำไส้และการให้โภชนบำบัด. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, Bangkok, Thailand, v. 27, n. 2, p. 67–78, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/241720. Acesso em: 26 พ.ย. 2022.