ทองปาน ม. . .; วิชานศวกุล ศ. . ผลระยะสั้นของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับยาลดไขมันกลุ่มสเตตินในขนาดความแรงปานกลาง. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, Bangkok, Thailand, v. 27, n. 1, p. 51–57, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242057. Acesso em: 1 ต.ค. 2022.