วโรดมวิจิตรด.; แย้มวงษ์ป.; หงสประภาสป.; จิตตวัฒนรัตน์ก.; อังคทะวานิชจ.; พิศประเสริฐว.; วิชานศวกุลศ.; เตชะวณิชส.; รัตนชัยวงศ์ส.; อึงพินิจพงศ์ว.; พรรณเชษฐ์ป.; ชัยนามก.; จิวากานนท์ศ.; ฉัตรนุกูลชัย (ฉันทวศินกุล)ป.; วีรเธียรก.; รุ้งพรายด.; อิ่มเอิบสินน.; แก้วถนอมส.; พิชิตไชยพิทักษ์อ.; พราหมณสุทธิ์บ.; ตั้งเสริมวงศ์ธ.; ศุภสินธุ์อ. คำแนะนำการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่นอนโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 ตอนที่ 1: การให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร (คำแนะนำที่ 1-4). Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, v. 27, n. 1, p. 10-38, 30 มิ.ย. 2019.