ชัยนาม ก. การเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัสและการรับประทานอาหารในผู้สูงอายุ. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, Bangkok, Thailand, v. 28, n. 1, p. 64–74, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242703. Acesso em: 6 ต.ค. 2022.