ศุภสินธุ์ อ. สาระสำคัญการให้โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไต. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, Bangkok, Thailand, v. 23, n. 2, p. 3–6, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242735. Acesso em: 17 เม.ย. 2024.