รัตนชัยวงศ์ ส. การใช้ปริมาตรตกค้างในกระเพาะอาหารในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, Bangkok, Thailand, v. 23, n. 1, p. 15–22, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242745. Acesso em: 26 พ.ค. 2022.