วงศ์ศรีชนาลัย ว. โภชนบำบัดในภาวะการหายใจล้มเหลว. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, Bangkok, Thailand, v. 23, n. 2, p. 12–17, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242750. Acesso em: 31 ม.ค. 2023.