ธานี ป. ภาวะเจ็บป่วยวิกฤตเรื้อรัง. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, Bangkok, Thailand, v. 23, n. 3, p. 18–24, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242883. Acesso em: 31 ม.ค. 2023.