บุณยสนธิกุล ก. กรณีศึกษาภาวะขาดทองแดง. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, Bangkok, Thailand, v. 23, n. 3, p. 36–41, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242889. Acesso em: 31 ม.ค. 2023.