โรจน์ยินดีเลิศ ว. ภาวะขาดไบโอติน. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, Bangkok, Thailand, v. 23, n. 2, p. 18–20, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242897. Acesso em: 9 ก.พ. 2023.