สมหล่อ ณ. น้ำมันมะพร้าวกับประโยชน์ทางการแพทย์. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, Bangkok, Thailand, v. 23, n. 2, p. 21–23, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/242898. Acesso em: 31 ม.ค. 2023.