โรจน์ยินดีเลิศ ว.; เตชะวณิช ส.; วีรเธียร ก. ผลของสูตรอาหารทางสายยางที่มีฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาลกับการเกิดภาวะถ่ายเหลว. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, Bangkok, Thailand, v. 24, n. 3, p. 24–34, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/243116. Acesso em: 4 ธ.ค. 2022.