เตชะวณิช ส. อาหารฮาลาล. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, Bangkok, Thailand, v. 26, n. 1, p. 45–48, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/244311. Acesso em: 29 ก.ย. 2023.