ลักขณานุรักษ์ น. แนวทางการดูแลรักษาภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยตับแข็ง. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, Bangkok, Thailand, v. 26, n. 2, p. 1–9, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/244315. Acesso em: 30 พ.ย. 2022.