รัตนชัยวงศ์ ส. สรุปความคิดรวบยอดเรื่องแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, Bangkok, Thailand, v. 26, n. 3, p. 1–9, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/244405. Acesso em: 31 ม.ค. 2023.