นันท์ธนะวานิช พ. Functional Milk...นม (ทางเลือก) นี้ดีหรือไม่. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, Bangkok, Thailand, v. 26, n. 3, p. 10–15, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/244410. Acesso em: 17 เม.ย. 2024.