พราหมณสุทธิ์ บ.; ตระกูลฮุน ว. แนวทางปฏิบัติการประเมินภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วย (ผู้ใหญ่) ด้วยแบบฟอร์ม NT2013. Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด, Bangkok, Thailand, v. 28, n. 2, p. 1–15, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPEN/article/view/248362. Acesso em: 7 ต.ค. 2022.